Spring naar content

Nieuwe tachograaf met GPS : TLV gematigd tevreden

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad zijn het eens geworden over regels voor de toekomstige digitale tachograaf. TLV heeft actief gelobbyd in dit dossier en ziet een aantal positieve elementen in het eindresultaat.

De kernpunten van het informeel akkoord kunnen als volgt samengevat worden: – Het patronaal attest wordt afgeschaft – De ondergrens voor de tachograaf blijft op 3,5 ton – Over ten vroegste 15 jaar moeten bestaande voertuigen een retrofit krijgen. – Er komen geen automatische boetes bij controle op afstand. TLV bekritiseerde sterk het voornemen om de nieuwe digitale tachograaf met GPS verplicht te maken voor alle voertuigen vanaf 2020. TLV heeft zich steeds zwaar verzet tegen elke retrofit om een dure vervangingsregeling te vermijden. In het akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad wordt nu een termijn voorzien van 15 jaar voordat voertuigen met een ouder type tachograaf verplicht moeten overschakelen op de nieuwe versie. Aangezien de nieuwe tachograaf er waarschijnlijk komt in 2016, zal men dus in de bestaande voertuigen geen nieuwe tachograaf moeten inbouwen voor 2031. Gelet op deze lange overgangstermijn is deze retrofit voor TLV toch aanvaardbaar.

TLV is zeer tevreden met de afschaffing van het patronaal attest. TLV heeft zich reeds lange tijd hiervoor intensief ingezet, gelet op de vele onrechtvaardige boetes waarmee TLV-leden geconfronteerd werden. Lidstaten zullen volgens het huidige voorstel niet meer kunnen eisen dat er een bewijs geleverd wordt van activiteiten of rustperiodes waarvan de chauffeur geen registraties heeft. De afschaffing van dit attest zorgt er voor dat de administratieve last vermindert en dat de overheid voortaan moet bewijzen dat er wel gereden is en niet meer de vervoerder dat men niet gereden heeft. De omkering van de bewijslast is voor TLV niet meer dan rechtvaardig. Ook in de transportsector zal nu weer gelden dat iedereen onschuldig is tot bewijs van het tegendeel.

De tachograafplicht wordt niet verminderd tot 2,8 ton MTM, maar blijft behouden op de huidige grens van 3,5 ton MTM.

Controles van op afstand zullen mogelijk worden bij de digitale tachograaf met GPS. Hierdoor kunnen overbodige en tijdrovende controles verminderd worden. Het zal evenwel niet mogelijk worden om ook automatisch boetes op te leggen. De informatie die men op afstand kan uitlezen, kan slechts gebruikt worden om uit te filteren welke voertuigen men aan een nadere controle wil onderwerpen. De rij- en rusttijden op zich zullen niet op afstand kunnen gecontroleerd worden, het betreft slechts technische foutmeldingen die een indicatie kunnen zijn van fraude of andere onregelmatigheden. De voertuigen zullen nog steeds moeten gestopt worden, zodat een volledige controle kan plaatsvinden en dan eventueel een boete opgelegd kan worden.

Verder zullen controles enkel nog mogen worden uitgevoerd door gecertificeerde controleurs die met succes een opleiding en examen inzake de materie van de rij- en rusttijden volbracht hebben. TLV blijft vragende partij voor een meer flexibele regeling van de rij- en rusttijden tout court en beschouwt het als een gemiste kans dat er op dit vlak geen versoepelingen zijn opgenomen voor het goederenvervoer.

De compromisteksten moeten in de komende periode nog formeel goedgekeurd worden door het voltallige Europese Parlement en door de Raad van Ministers.

Scroll naar boven