Spring naar content

MAN Truck & Bus haalt raamakkoord Vlaamse Overheid binnen

Raamakkoord - accord cadreAanbestedingsprocedures zijn niet enkel tijdrovend maar vergen eveneens specifieke technische vakkennis. MAN Truck & Bus biedt dan ook graag haar expertise aan om de overheidsin-stantie bij te staan in dit vaak complex proces en deed de nodi-ge inspanningen om een optimale dienstverlening mogelijk te maken.
Meer bepaald wist MAN Truck & Bus Perceel 5 van een raamcontract met de Vlaamse Overheid binnen te halen. Onder Perceel 5 vallen leveringen van drie-assige vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van 26 ton. De potentiële klant kan hierbij kiezen uit verschillende opbou-wen.
Zo wordt het overbodig een eigen aanbestedingsprocedure te starten zonder hierbij aan flexibiliteit te moeten inboeten. Optiemogelijkheden werden immers als dusdanig samengesteld dat steeds een voertuigconfigu-ratie kan worden gekozen die volledig aan de eisen en verwachtingen van de openbare overheden beantwoordt.
Niet voor niets geldt MAN immers als de meest flexibele producent van bedrijfsvoertuigen, van mogelijke asconfiguraties tot opbouwvariaties. MAN maakt gebruik van de meest vooruitstrevende productiefaciliteiten en hecht het allergrootste belang aan kernwaarden als kwaliteit, duurzaamheid, in-novatie en verbruiksefficiëntie. Reeds meer dan 100 jaar zet MAN Truck & Bus alles op alles om deze waarden zo goed als mogelijk gestalte te ge-ven.
En dat MAN kwaliteit levert mag blijken uit het TÜV bedrijfsvoertuigenrap-port 2015. Voor het vierde jaar op rij werd MAN namelijk uitgeroepen tot de vrachtwagenconstructeur met het minst aantal gebreken of opmerkingen tijdens de keuring, ook op oudere voertuigen met een leeftijd van 5 jaar, een nieuw record dat het statuut van betrouwbaarste truckmerk bevestigt.
Duidelijke argumenten dus waarom MAN zeker een meerwaarde kan bete-kenen voor de betrokken overheidsinstanties. Zo kunnen alle overheden, ressorterend onder het Vlaamse en Brusselse Gewest (inclusief intercom-munales, gemeentes, steden en overige lokale overheden), beroep doen op dit raamakkoord en profiteren van de uiterst voordelige prijzen, over-eengekomen in het kader van dit akkoord dat loopt over een periode van drie jaar tot en met november 2018.

Scroll naar boven