Spring naar content

Wedstrijdreglement

Hieronder vindt je het wedstrijdreglement van de wedstrijd die loopt van 11 t.e.m. 31 maart 2021.

Wedstrijdreglement

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Limning Benett bv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Stekensbergslaan 8, 2390 Westmalle, België
 2. De wedstrijd loopt van donderdag 11/03/2021 t.e.m. 31/03/2021. De 2 winnaars zullen persoonlijk verwittigd worden. De 2 prijzen zijn telkens een Jeep Wrangler LEGO®Technic pakket. Limning Benett bv behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Limning Benett bv kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Limning Benett bv.
 3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Limning Benett bv zijn zonder verhaal.
 4. De wedstrijd staat open voor iedereen die op het Belgisch of Nederlands grondgebied woont, met uitzondering van de medewerkers van Limning Benett BV, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.
 5. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Limning Benett bv, voor te leggen.
 6. De deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd en zijn als volgt: vertel op de Facebookpagina van Transporama kort en bondig waarom je deze Jeep Wrangler van LEGO®Technic wil winnen én met wie je dit pakket wil bouwen. De twee inzendingen met de meeste likes winnen de JEEP Wrangler van LEGO®Technic.
 7. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
 8. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs zal enkel worden verzonden naar het adres dat de winnaar na contactname opgegeven heeft. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet aanvaardt bij levering of niet tijdig opgehaald heeft bij zijn postkantoor of postpunt.
 9. De deelnemer kan slechts één keer deelnemen. Het is niet toegestaan verschillende e-mail adressen te gebruiken om meerdere keren deel te nemen.
 10. Er wordt slechts één prijs toegekend per thuisadres, e-mailadres of telefoonnummer, gebaseerd op de spelersgegevens waarover Limning Benett bv beschikt.
 11. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Limning Benett bv zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Limning Benett bv uit te sluiten.
 12. Indien de deelname aan de wedstrijd het inzenden of uploaden inhoudt van materiaal, doet de deelnemer automatisch en kosteloos afstand aan Limning Benett bv van alle intellectuele rechten op het materiaal voor de hele wereld en voor de hele geldingsperiode van de rechten, voor gebruik in de context van de wedstrijd, zonder enige verdere beperking en zo ruim als wettelijk toegelaten. De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan Limning Benett bv overdragen m.b.t. het materiaal. De overdracht houdt het recht in om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers. Iedere deelnemer bevestigt de voorafgaandelijke goedkeuring te hebben van de mensen afgebeeld in het materiaal, om dit in te zenden of te uploaden voor de wedstrijd en te publiceren in alle media (print, websites, apps,…) uitgebaat door Limning Benett bv. Indien er minderjarigen in het materiaal zijn afgebeeld, bevestigt de deelnemer goedkeuring te hebben van de ouders of voogd. Het door de deelnemer ingezonden materiaal mag geenszins een onrespectvolle situatie jegens derden weergeven of een risicosituatie uitbeelden voor de deelnemer of om het even welke andere persoon die in het materiaal voorkomt. Er mag, geen enkel visueel element in het materiaal voorkomen dat afbreuk doet aan de privacy of aan de rechten van derden. Het materiaal mag geen lasterlijke, beledigende, pornografische, racistische, schokkende, onwettelijke of onzedige elementen bevatten. Er mag geen bij wet verboden product of situatie zichtbaar zijn. Limning Benett bv behoudt zich het recht voor om het materiaal dat niet beantwoordt aan de in dit reglement geformuleerde voorwaarden, te verwijderen en de betrokken deelnemer op grond hiervan uit te sluiten van deelname van de betrokken of van andere wedstrijden.
 13. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Limning Benett bv de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. De deelnemer geeft daarnaast toestemming om nieuwsbrieven van Limning Benett bv te ontvangen.
 14. Door de deelname aan de wedstrijd verleent iedere deelnemer onvoorwaardelijk het recht en de toestemming tot publicatie van de ingezonden foto’s en/of beelden en verzaakt deze aan alle rechten daaromtrent.
 15. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Limning Benett bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dat verband.

Scroll naar boven