Privacy policy

 1. Identificatie

Firma : Limning Benett bvba
Straat : Stekensbergstraat 8
Postcode & gemeente : 2390 Westmalle
Telefoonnummer : +32 3 237 02 82
E-mail : info@transporama.be
BTW : BE 0563 614 837

Verwerkingsverantwoordelijke : Jan Voet, bestuurder van Limning Benett bvba.

Hieronder steeds vermeld als “Limning Benett bvba”

2. Algemeen

Limning Benett bvba vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Daarom verwerken wij uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn om u onze diensten te kunnen aanbieden en het verbeteren van onze dienstverlening. Daarnaast nemen wij ook alle passende maatregelen om uw privacy optimaal te beschermen, dit overeenkomstig met de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens. Wij zullen nooit uw gegevens beschikbaar stellen aan derden voor commerciële doeleinden.

Ons privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en al onze elektronische en gedrukte communicatie. Bij het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alles voorgaande versies. Dit privacy beleid geeft u een overzicht van welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar die gegevens voor aangewend worden en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden gedeeld worden met het oog op de verwerking ervan. Ook leggen wij u in dit privacy beleid uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe ze beschermd worden tegen misbruik. Verder leggen wij u uit welke rechten u heeft aangaande de persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelt.

Indien u over ons privacy beleid toch vragen zou hebben, kan u contact opnemen met onze privacy officer. De gegevens kan u aan het begin van ons privacy beleid vinden. 

3. Doeleinden

Wij verzamelen (persoons)gegevens om u in de eerste plaats onze producten of diensten te kunnen leveren. Deze gegevens komen in ons bezit wanneer u zelf uw gegevens invult op één van onze formulieren, wanneer u een abonnement neemt op een van onze producten, wanneer u onze social media volgt, wanneer u ons zelf contacteert.

Wij gebruiken persoonsgegevens: 

 • Om u uw abonnement te kunnen bezorgen,
 • In het kader van onze overeenkomst of de voorbereiding ervan,
 • Voor onze klantenadministratie,
 • Om uw voorkeuren te herkennen en onze diensten en advertenties te personaliseren,
 • Voor de verkoop en de promotie van onze diensten en producten,
 • Om eigen marktonderzoek te verrichten,
 • Voor het beheren van wedstrijden en promotionele acties,
 • Voor het uitsturen en beheren van nieuwsbrieven,
 • Ter naleving van de wet- en regelgeving,
 • Om fraude en misbruik te voorkomen en op te sporen,
 • Wanneer wij uw toestemming hebben ontvangen.

Indien wij uw persoonsgegevens wensen te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid, melden wij u deze wijziging van de regels en krijgt u de kans uw deelname te weigeren.

4. Rechtsgronden

De wettelijke grondslag die betrekking heeft op de gegevensverzameling door Limning Benett bvba, is terug te vinden in volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van de betrokkene
 • Om een contract of dienstverlening te kunnen voorbereiden en/of uit te voeren.

Een paar concrete voorbeelden zijn hieronder te vinden:

Wenst u bijvoorbeeld een abonnement op één van onze producten, dan hebben wij uw adres nodig. Aangezien wij dit laten afleveren door een extern bedrijf, geeft u automatisch ook toestemming dat wij de noodzakelijke gegevens delen met dit bedrijf.

Wenst u bijvoorbeeld een nieuwsbrief of een offerte te ontvangen, hebben wij u e-mailadres en uw naam nodig en heeft u dit zelf gegeven bij aanvraag.

5. Cookie Policy

Indien u onze website bezoekt, plaatsen wij cookies (tekstbestandjes) op uw computer bij u als bezoeker.

Op deze manier verzamelen we informatie om bij te houden welke pagina’s bezocht worden, hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op onze website. Ook houden we de informatie bij die uw browser deelt.

U kan ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dit doet u bijvoorbeeld door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. Meer informatie hierover kan u vinden op de website van de aanbieder van uw browser.

6. Wie heeft toegang tot persoonsgegevens

Wij verwerken enkel de gegevens die nodig zijn om de dienst of het product dat u bij ons besteld af te leveren volgens de afgesproken modaliteiten. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde zaken uit te besteden om die opdracht te vervullen, echter wij hebben met onze onderaannemers verwerkingsovereenkomsten die absolute geheimhouding betreffende persoonsgegevens opleggen, sowieso worden enkel de meest noodzakelijke gegevens gedeeld en mogen die door de onderaannemers enkel gebruikt worden voor het uitvoeren van deze specifieke opdracht, dit geldt voor zowel eigen medewerkers als derde partijen.

In sommige gevallen hebben wij de wettelijke verplichting uw gegevens te delen, meestal ten gevolge van een rechterlijk bevel in een fiscaal of strafrechterlijk onderzoek, ondanks dat de wet ons mogelijkheden biedt tot verzet hiertegen, moeten wij in sommige gevallen toch gedwongen overgaan tot het delen van de gevraagde informatie.

7. Bescherming van de gegevens

Wij beschermen uw gegevens op de volgende manier:

 • Gebruik van de meest recente versie van beschermingsproducten op al onze systemen volgens de best parctices in de industrie.
 • Opsplitsing/beperking van de toegangsmogelijkheden tot persoonsgegevens door eigen medewerkers, onderaannemers en derde partijen.
 • Onderaannemers en derde partijen zijn middels de verwerkingsovereenkomst gehouden aan strikte geheumhouding.
 • Door regelmatige back-ups vermijden we het onherstelbaar verlies van gegevens zoveel mogelijk.
 • Ontdekte pogingen tot fraude worden gemeld aan de betrokkene en de privacy commissie volgens de wettelijke bepalingen.
 • Limning Benett bvba en al hun onderaannemers verbinden zich tot het naleven van de wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens, ook privacywet genoemd, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden op 24/05/2016 en effectief van toepassing vanaf 25/05/2018. 

De privacywet definieert “persoonsgegevens” als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd en al een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator of van een of meer elementen die kenmerkens zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale indentiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die Limning Benett bvba verzamelt en verwerkt zijn gegevens die de klant zelf aan Limning Benett heeft bezorgd en/of die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website en gegevens die Limning Benett bvba bekomt door uw gebruik van onze website en/of onze producten en/of diensten.

 • Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor het administreren van onze verkoopfacturen, alle verzendingen van gegevens naar het boekhoudkantoor worden beschermd verzonden en ook het boekhoudkantoor heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen verlies of ongeoorloofd gebruik. Het boekhoudkantoor is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen en gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan het boekhoudkundig verwerken.
 • Websites bevatten soms links naar sites van derden zoals sociale media bijvoorbeeld, deze vallen niet onder ons privacy beleid. Lees dan ook aandachtig hun beleid inzake de bescherming van de persoonsgegevens.

8. Bewaring gegevens

Limning Benett bvba bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit kan wel variëren naargelang waarvoor ze gebuikt worden.

 • Persoonsgegeven door u verstrekt in het kader van de inschrijving voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief worden bewaard tot u expliciet uw toestemming intrekt tot het gebruik voor die toepassing
 • Zolang u klant bent bij ons, bewaren wij uw gegevens, tot u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Betreffende de verplichting die wij hebben om facturen bij te houden voor de administratieve diensten, blijven deze in bewaring voor minimaal de wettelijke termijn, maar onze medewerkers zullen geen toegang meer hebben tot uw klantgegeven.
 • Persoonsgegevens en data ter beschikking gesteld in het kader van een verwerkersovereenkomst, worden bij het beëindigen uiterlijk na 6 maanden ter beschikking gesteld van de klant of vernietigd naargelang overeengekomen.
 • Gegevens verkregen door tools zoals Google Analytics die gebruikt worden voor het uitwerken van lange termijn marktstrategieën, kunnen tot 55 maanden bewaard worden. 

9. Rechten van de betrokkenen

Volgens de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene een aantal rechten in verband met de persoonsgegevens die wij of die namens ons zijn verzameld. Na uw verzoek tot rechtzetting of beperking delen wij u binnen de 30 dagen ons antwoord mede via een ons bekend e-mailadres. Om elke niet toegestande openbaarmaking van uw persoonsgegevens te vermijden, verzoeken wij u dan ook een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen.

 • Recht op inzage van gegevens 

U heeft steeds het recht op toegang tot de gegevens die uzelf betreft en een gratis kopie te vragen van deze persoonsgegevens. Meer informatie over waarom wij uw gegevens opslaan en hoelang wij deze bewaren, kunt u vinden in punt 3 Doeleinden en punt 8 Bewaring gegevens van dit privacy beleid. 

 • Recht op rechtzetting

Betrokkenen hebben altijd het recht om foutieve persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.

 • Recht om te worden vergeten

Als betrokkene heeft u het recht om te eisen dat de persoonlijke data waarover wij beschikken, te wissen. Andere wetten die verplichten om bepaalde data te bewaren, gaan echter voor op deze regel. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken dat boekhoudkundige en fiscale regels verplichten om facturatiegegevens gedurende 7 jaar te bewaren.

 • Recht om klacht in te dienen

De betrokkene heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie wanneer hij/zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en/of verwerkt worden.

 • Recht om toestemming in te trekken

Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens.

 • Recht op beperking van de verwerking

Dit is het recht om minder gegevens te laten verwerken, zo mogen bijvoorbeeld foutieve gegevens niet worden gebruikt zolang ze niet gecorrigeerd werden. In het geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens nog wel opgeslagen worden door Limning Benett bvba.

 • Recht op overdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of die door uzelf verstrekt werden, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens te verkrijgen in een gangbare en machinaal leesbare vorm. Betrokkene kan ook vragen om deze gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is. Het gaat hier niet om papieren gegevens.

 • Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

U heeft het recht om te vragen dat we geen profilering of automatische verwerking op uw gegevens toepassen.

Nota:

Limning Benett bvba maakt geen gebruikt van geautomatiseerde verwerkingen.

Bij ontvangst van onze nieuwsbrief heeft u steeds het recht zich hiervoor uit te schrijven.

10. Wijzigingen

Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacy beleid aan te passe. Hier vindt u steeds de meest recente versie. Indien het aangepaste privacy beleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij voordien uw gegevens verwerkten, brengen wij u daarvan op de hoogte per e-mail. 

Laatste wijziging: vrijdag 9 december 2022

 

Wil u ook ons tijdschrift en/of krant ontvangen?